درخواست کنیا و اوگاندا برای ایجاد مراکز خدمات فناوری برای پهپادهای کشاورزی با کمک ایران


تهران- ایرنا- رئیس مرکز تعاملات بین المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری از علاقه برخی سرمایه گذاران بخش خصوصی از کنیا و اوگاندا برای ایجاد مراکز خدمات پهپادهای کشاورزی در این کشور با کمک ایرانیان خبر داد. فناوران


منبع: https://www.irna.ir/news/85170835/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار