در طرح افزایش تولید بیش از چهار میلیون هکتار از اراضی دیم کشور زیر کشت رفته است


بجنورد – ایرنا – معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: چهار میلیون و 200 هکتار از اراضی خشک کشور به منظور افزایش تولید و امنیت غذایی تحت پوشش طرح جهش تولید قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85047733/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%B4

توسط احمد گل کار

احمد گل کار