در مبارزه با مقاومت آنتی بیوتیکی به یک شهروند دانشمند تبدیل شوید

نمای بزرگنمایی شده از E. coli به سیپروفلوکساسین مقاوم است

محققان پشت این شرکت دارای یک هدف بلندپروازانه: توسعه آزمایشی که از هوش مصنوعی برای پیش‌بینی سریع چگونگی واکنش باکتری‌ها به آنتی‌بیوتیک‌های رایج استفاده می‌کند. با استفاده از هزاران …


منبع: https://www.newscientist.com/article/mg25734301-100-become-a-citizen-scientist-in-the-fight-against-antibiotic-resistance/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

تصاویر میکروسکوپی که E. coli را نسبت به سیپروفلوکساسین مقاوم نشان می دهد (اعتبار: دانشگاه آکسفورد)

دانشگاه آکسفورد

آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین باید قطع شود E.coli باکتری ها در مسیر خود هستند، با این حال سویه ای که من در تصویر میکروسکوپ به آن نگاه می کنم در برابر اثر دارو مقاومت می کند. نشانه‌ها ظریف هستند، اما من یاد گرفته‌ام که آنها را – و شما هم – با شرکت در آن تشخیص دهم پروژه بازرسی عفونت.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار