دستاوردهای کتاب رادیویی ایرنا سمنان «عشایر قم، گنجینه دانش بومی ایران»


سمنان – ایرنا – کتاب «عشایر قم، گنجینه دانش بومی ایران» به معرفی ظرفیت ها، تولیدات و آداب و رسوم اقوام عشایری این استان می پردازد که با علاقه مندی به تاریخ و تنوع قومیتی، اهمیت و اهمیت آن ها را نشان می دهد. نقش تاریخی آنها در اقتصاد، ایجاد امنیت غذایی و حکایت از توسعه فرهنگی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85098567/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%85%D8%B3-%DA%AF%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4

توسط احمد گل کار

احمد گل کار