دستور وزیر جهاد کشاورزی برای تامین مسکن کارکنان این وزارتخانه


تهران – ایرنا – وزیر جهاد کشاورزی تامین کمک های اجتماعی و مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی را بر عهده معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی این وزارتخانه دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174923/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار