دشت بادامکوهی جبالبارز ظرفیت بی نظیر گردشگری + فیلم


جیرفت – ایرنا – جنوب کرمان دارای جاذبه های طبیعی فراوانی است که یکی از آنها دشت های بادام کوهی در دامنه رشته کوه جبالبارز است، اما باید شرایط بهتری برای به فعلیت رساندن این ظرفیت گردشگری فراهم شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85064896/%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%B9-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار