دقیق ترین ساعت مولکولی تا به امروز از استرانسیوم بسیار سرد استفاده می کندمنبع: https://www.newscientist.com/article/2360660-most-accurate-molecular-clock-yet-uses-extremely-cold-strontium/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار