دقیق ترین نقشه مغز موش شامل 5200 نوع سلول مختلف است

انواع سلول های مغز موش که بر اساس نوع آنها رنگ می شوند

دقیق ترین نقشه سلولی مغز موش تا به امروز می تواند درک ما را از چگونگی تکامل این اندام در پستانداران و آنچه در شرایط عصبی خاص اشتباه می کند عمیق تر کند.

برای ایجاد یک نقشه دقیق تر، هونگکوی زنگ در موسسه آلن برای علوم مغز در سیاتل و همکارانش میزان…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2365939-most-detailed-map-of-mouse-brain-includes-5200-different-types-of-cell/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=homeگروه‌های تحقیقاتی مختلف قبلاً صدها نوع سلول را در مغز موش ترسیم کرده‌اند، اما این نقشه‌ها اغلب بر اساس نمونه نسبتاً کوچکی از سلول‌ها بودند.

سیندی ون ولتهوون

انواع سلول های مغز موش که بر اساس زیر کلاس آنها رنگ می شوند

توسط احمد گل کار

احمد گل کار