ده ها کشور مالاریا را تحت کنترل درآورده اند، اما آیا ما می توانیم آن را ریشه کن کنیم؟

YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

چهل و دو کشور یا منطقه توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) گواهی عاری از مالاریا را دریافت کرده اند. این به طور گسترده ای به استفاده از پشه بند و حشره کش ها و همچنین تشخیص و درمان موثر بیماری انگلی نسبت داده شده است.

یک کودک در ماه مارس واکسن مالاریا RTS را در گیزامبای، کنیا دریافت می کند

یک کودک در ماه مارس واکسن مالاریا RTS,S را در گیزامبای، کنیا دریافت می کند

اما با توجه به اینکه تغییرات اقلیمی باعث ایجاد بسترهای جدید برای پرورش پشه های ناقل مالاریا شده و استقرار یک واکسن موثر برای بسیاری از کشورها بسیار گران است، حذف مالاریا از جهان کار ساده ای نیست.


منبع: https://www.newscientist.com/article/2372118-dozens-of-countries-have-tamed-malaria-but-can-we-eradicate-it/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار