دولت هزار میلیارد تومان به متولیان اجرای طرح کشاورزی هرمزگان پرداخت


بندرعباس – ایرنا – معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به ایجاد 6 هزار شغل جدید گفت: 1500 فقره تسهیلات بانکی کم بهره از مبلغ 1000 میلیارد تومان در دولت سیزدهم برای اجرای سرمایه گذاری. برنامه ریزی و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی. استان پرداخت شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057164/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار