رئیس اتاق کرمان: آزمایشگاه‌های تولید سم در مزارع کشور استاندارد نیستند


کرمان – ایرنا – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: حساسیت و حد تشخیص تجهیزات آزمایشگاهی برای اندازه گیری سموم باقیمانده در محصولات کشاورزی کشور کمتر از استاندارد جهانی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85009900/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار