رئیس جمهور از روند تکمیل تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران بازدید کرد


شهرری – ایرنا – رئیس جمهور در سفر یک روزه به شهر ری از مراحل تکمیل بزرگترین پروژه تصفیه خانه فاضلاب ایران در جنوب تهران بازدید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85017729/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار