رئیس مرکز آمار ایران: مدیریت بدون اطلاعات دقیق امکان پذیر نیست


تهران – ایرنا – رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه حکمرانی بدون آمار به معنای حکمرانی با چشمان بسته است، گفت: آمار و اطلاعات دقیق تنها عامل اصلی تصمیم گیری صحیح است و مدیریت بدون آمار ممکن نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85165765/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار