راهی جز اجرای الگوی کشت برای تداوم کشاورزی در ایران نداریم


تهران- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای کشاورزی مبتنی بر اقلیم ایران راهی جز الگوی کشت نداریم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974643/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار