ربات برداشت خرما در دانشگاه تهران طراحی و ساخته شد


تهران-ایرنا- محققان دانشکده فنی کشاورزی دانشگاه تهران موفق به طراحی و ساخت رباتی شدند که ضمن مکانیزه کردن برداشت خرما، به کیفیت و سرعت برداشت خرما نیز کمک می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85166589/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار