رشد تولید در بخش کشاورزی با گسترش آموزش و ترویج


تهران – ایرنا – معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: رواج آموزش و ترویج در قالب مزارع نوآورانه می تواند در رشد تولید در بخش کشاورزی نقش داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85068381/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC

توسط احمد گل کار

احمد گل کار