رشد 12 درصدی در صدور عنوان اراضی کشاورزی


تهران – ایرنا – رئیس سازمان امور اراضی کشور از افزایش 12 درصدی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی طی یک سال گذشته خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85007564/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار