رشد 68 درصدی ارزش صادرات آبزیان در سال جاری


تهران – ایرنا – وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر افزایش سهم آبزیان در سبد مصرفی خانوارها و افزایش سرانه مصرف این بخش از رشد 68 درصدی ارزش صادرات آبزیان در هفت ماهه خبر داد. این سال


منبع: https://www.irna.ir/news/84967317/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B6%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار