رمزنگارها روی اینکه چه زمانی رایانه‌های کوانتومی رمزگذاری را شکست خواهند داد، شرط می‌بندندمنبع: https://www.newscientist.com/article/2370022-cryptographers-bet-cash-on-when-quantum-computers-will-beat-encryption/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار