روزهای سخت عشایر کرمانشاه در سایه خشکسالی و افزایش قیمت


کرمانشاه- ایرنا- عشایر شاید بزرگ ترین قشر جامعه هستند که در این سال ها به دلیل خشکسالی های پی در پی و افزایش قیمت ها، دخل و خرجشان با هم تطابق ندارد و خسارات جبران ناپذیری را متحمل شده اند، به طوری که برخی از آنها مجبور به فروش دام های مولد خود شدند. . و به روستاها بروند و در حومه شهرها پناه ببرند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84949290/%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7

توسط احمد گل کار

احمد گل کار