روزهای نامگذاری محصولات کشاورزی در دستور کار است


بیرجند – ایرنا – دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: نامگذاری پنج روز پس از محصولات استراتژیک کشاورزی کشور در تقویم رسمی در دستور کار قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85102151/%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار