روستای کسبه کردستان سدی در برابر شبکه دلالی است


سنندج-ایرنا-روستا اگرچه بازارهای کردستان در حذف واسطه ها از طریق تامین مستقیم محصولات کشاورزی موفق بوده اند، اما با توجه به محدود بودن تولیدات کشاورزی استان به بخشی از سال و تعداد کم گلخانه ها، هنوز هم بازارهای زیادی دارند. برای دستیابی به این اهداف باید انجام شود. .


منبع: https://www.irna.ir/news/84960683/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار