روش آبیاری در طرح میلیاردی درختکاری از آب سبز خواهد بود


مشهد- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی می گوید: در طرح میلیاردی درختکاری، آب سبز وجود خواهد داشت چرا که برنامه ای برای انجام کشاورزی در این قالب وجود ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038933/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار