ریاضیدانان بدون تکرار، کشف کاشی را حتی بهتر انجام می دهند

پچ کاشی طیف. برخی از کاشی ها بسته به جهت آنها، فرد (سایه دار) و زوج (بدون سایه) در نظر گرفته می شوند

اشکال ساده مانند مربع و مثلث متساوی الاضلاع…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2376032-mathematicians-make-even-better-never-repeating-tile-discovery/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

ریاضیدانان در اوایل سال جاری با کشف شکلی که می تواند یک سطح را کاملاً بدون ایجاد یک الگوی تکرار شونده بپوشاند، یک معمای چند دهه ای را حل کردند. اما این پیشرفت با یک هشدار همراه بود: هم فرم و هم تصویر آینه آن مورد نیاز بود. اکنون، همان تیم کشف کرده است که یک نسخه اصلاح شده از شکل اصلی می تواند کار را تنها در یک جهت انجام دهد.

پچ کاشی طیف.  برخی از کاشی ها بسته به جهت آنها، فرد (سایه دار) و زوج (بدون سایه) در نظر گرفته می شوند

توسط احمد گل کار

احمد گل کار