ریبوزوم های خودتکثیر شونده گامی به سوی زندگی مصنوعی هستند

ریبوزوم ها جایی هستند که کد ژنتیکی به پروتئین ها ترجمه می شود – مولکول های پیچیده ای که ماشین سلول های زنده را تشکیل می دهند. برای شروع اولین زندگی، بسیاری از محققان بر این باورند که ریبوزوم‌ها باید قبل از وجود سلول‌ها بتوانند جمع شده و تکثیر شوند.

ولی …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2337541-self-replicating-protein-factories-are-a-step-towards-artificial-life/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

تصویر یک ریبوزوم

کارخانه‌های کوچک پروتئین یا ریبوزوم‌ها برای اولین بار در خارج از یک سلول زنده مهندسی شده‌اند. این دستاورد گامی مهم در جهت ساخت سلول های مصنوعی خودتکثیر شونده از ابتدا و درک چگونگی شروع تولید مثل اولین موجودات زنده است.

کریستوف برگستد/کتابخانه عکس علمی/گتی ایماژ

ریبوزوم‌ها، ساختارهای کوچکی که در آن پروتئین‌ها در سلول‌ها تولید می‌شوند، برای اولین بار به گونه‌ای مهندسی شده‌اند که سلول‌های بیرونی خود را تکثیر کنند، که می‌تواند به ما در درک منشاء حیات کمک کند.

زندگی


12 سپتامبر 2022

تصویر یک ریبوزوم

توسط احمد گل کار

احمد گل کار