زمان مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شد.


تهران – ایرنا – مدیرکل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی زمان مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی را اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970442/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار