زمین لرزه ها نشان می دهد که هسته زمین کندتر می چرخد

Shutterstock/Rost9

تصویری از ساختار زمین که هسته را نشان می دهد
اندازه گیری امواج لرزه ای که از هسته داخلی زمین می گذرد نشان می دهد که چرخش آن ممکن است کند شود و جهت آن را نسبت به بقیه چرخش سیاره تغییر دهد.

زمین


23 ژانویه 2023

هسته جامد درونی سیاره ما ممکن است چرخش خود را کند کرده و برای تغییر جهت چرخش خود نسبت به بقیه سیاره آماده شود. به نظر می رسد بخشی از یک چرخه تقریباً 60 ساله است که در آن هسته به طور دوره ای سرعت می گیرد و کند می شود.

در زیر گوشته زمین یک لایه حبابدار از آهن و نیکل مذاب وجود دارد که یک هسته داخلی متراکم از آهن توسط …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2355859-earthquakes-suggest-earths-core-has-started-spinning-more-slowly/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

هسته داخلی آهنی متراکم زمین می تواند کندتر از بقیه سیاره بچرخد

توسط احمد گل کار

احمد گل کار