زنان کارگر، نگین رشد تولیدات کشاورزی


گرگان – ایرنا – زنان کارگر نقش مهم و اساسی در فرآیند کاشت، داشت، برداشت و فروش محصول در عرصه های سخت و پر پیچ و خم کشاورزی دارند و به عنوان گوهری درخشان و همیشه پویا در رشد و نمو نقش دارند. تولید و بهبود وضعیت اقتصادی و کشاورزی گلستان حائز اهمیت است


منبع: https://www.irna.ir/news/85094441/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار