زنجیره خشکسالی در پای کشاورزی خراسان رضوی


مشهد- ایرنا- خسارات سرمای بی سابقه زمستان گذشته از دل کشاورزان و دامداران خراسان رضوی بیرون نرفته بود، تنها سایه مهیب خشکسالی شدید و کاهش بارندگی ها که در 60 سال گذشته دیده نشده بود، بیرون رفت. از بین تمامی زمین ها و مشاغل دامداری این منطقه در اواسط بهار تخریب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127446/%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار