زندگی روی تیتان: اثرات کوانتومی می تواند کلید شیمی زندگی در قمر زحل باشد

NASA/JPL-Caltech/موسسه علوم فضایی

اثرات کوانتومی می تواند کلید پیش سازهای بالقوه حیات در قمر تیتان زحل باشد. این اثرات در دماهای پایین تر برجسته تر می شوند، بنابراین می توانند واکنش های شیمیایی را فعال کنند که در غیر این صورت در قمر یخی مانند تیتان غیرممکن است.

تیتان تنها جایی به غیر از زمین است که در آن اقیانوس‌ها و دریاچه‌های مایع روی سطح آن مشاهده شده است – مایع مورد بحث اتان و متان است، نه آب، اما با این وجود برای احتمال حیات بسیار جالب است. …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2364910-quantum-effects-could-be-key-to-the-chemistry-of-life-on-titan/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

تایتان و زحل توسط فضاپیمای کاسینی ناسا دستگیر شدند

تایتان و زحل توسط فضاپیمای کاسینی ناسا دستگیر شدند

توسط احمد گل کار

احمد گل کار