زندگی چند سلولی ممکن است با اتحادهای کوتاه بین سلول ها آغاز شده باشد

سلول های استنتور سرولئوس در حال تشکیل یک کلنی

ارگانیسم های تک سلولی به نام استنتور می توانند با همکاری گروهی به طور موثرتری تغذیه کنند و مرحله احتمالی در تکامل اشکال پیچیده حیات را به تصویر بکشند.

زندگی


27 ژانویه 2023

یک سلول شیپوری شکل غول پیکر که در پایین حوضچه ها کمین کرده است، سرنخ جدیدی را در اختیار دانشمندان قرار داده است که چگونه موجودات تک سلولی ممکن است اولین گام های تکاملی را به موجودات چند سلولی برداشته باشند، یک انتقال کلیدی در تکامل حیات.

تصویر پیش فرض New Scientist

برای اینکه این اتفاق بیفتد، باید فوایدی برای ارتباط سلول‌ها وجود داشته باشد، مانند بهبود تولید مثل یا تغذیه. مطالعات این ایده‌ها عمدتاً بر موجوداتی متمرکز شده است که گروه‌ها یا مستعمره‌هایی را تشکیل می‌دهند که در آنها سلول‌های خاصی عملکردهای تخصصی ایجاد می‌کنند، و جایی که…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2356773-multicellular-life-may-have-begun-with-brief-alliances-between-cells/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

شکر و همکاران

توسط احمد گل کار

احمد گل کار