زیان 20 هزار میلیارد تومانی پسته کاران اتاق بازرگانی کرمان و آستین که دیر مطرح شد.

اما در خبری که روز دوشنبه روابط عمومی اتاق کرمان به رسانه ها ارسال کرد، خبرهای خوشحال کننده و امیدوارکننده ای نیز به چشم می خورد و این پیگیری های بیمه ای است که ممکن است در آینده بخشی از خسارت ها را جبران کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان در نشست موسسان اتحادیه نمایندگان شرکت های بیمه استان کرمان گفت: نبود بیمه تجاری خسارت زیادی به آسیب دیدگان وارد کرده است.

رئیس اتاق استانداری کرمان گفت: موفقیت انجمن بیمه گر نیازمند آینده نگری، تفکر ملی، برنامه ریزی کل نگر و ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی است تا بتواند مانند انجمن های پسته و خرما رونق داشته باشد و در تصمیم گیری های کشور موثر باشد. در زمینه بیمه .

مجتبی نیرو افزود: این انجمن برای اولین بار در کشور در حال شکل گیری است و تاکنون 14 شرکت نمایندگانی را برای شرکت معرفی کرده اند و امیدواریم بقیه نیز به ما بپیوندند.

به گزارش ایرنا، اگرچه امسال میزان خسارت به باغات پسته استان از سوی هر یک از مسئولان متفاوت اعلام می شود، اما ضرر و زیان پسته کاران به ویژه در شمال استان بسیار زیاد توصیف می شود و قابل تامل است. که مشخص نیست چه سازمانی باید در قبال این مبلغ پاسخگو باشد، ابتدا خسارت وارد شده و از آن جلوگیری نشده، سپس برای جبران خسارت بیمه پیش بینی نشده است.

این انجمن می تواند صدای و پشتیبان شرکت های بیمه باشد و بر این اساس مطالبات شرکت هدف خود را در زمینه های مختلف از جمله مالیاتی پیگیری می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84934925/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C

بر اساس این گزارش، در ادامه این جلسه نماینده شورای موسس انجمن نمایندگان شرکت های بیمه استان کرمان گفت: 21 شرکت بیمه فعال با یک هزار و 100 نماینده فروش در بیمه های اشخاص فعال هستند. استان، اما تاکنون هیچ سازمان یا گروهی از آنها حمایت نکرده است.

وی با ابراز تأسف از اینکه اهمیت بیمه برای برخی از مسئولان ما روشن نیست و در نظر داریم در طرح پایداری استان به موضوع مهم بیمه پرداخته شود، تصریح کرد: از ساماندهی، هم افزایی، استفاده از خرد جمعی حمایت می کنیم. و امیدواریم انجمن بیمه به برندی قابل اعتماد در استان و کشور تبدیل شود تا به تمامی این اهداف محقق شود.

ظهور خسارت سرمازدگی اولین بار نیست که در سال جاری رخ می دهد، در سال های اخیر چنین پیش بینی ها و عوارض و پیامدهای آفات صورت گرفته است و این در حالی است که مدیریت و پژوهشکده برای این مقوله ها کم ندارند. .

طبیب زاده ادامه می دهد: بیمه بازرگانی یکی از حلقه های توسعه هر منطقه است و سهم بیمه در اقتصاد هر منطقه متناسب با سطح پیشرفت این کشور است به عنوان مثال سهم 37 درصدی بیمه در ژاپن و 2 درصد بیمه ایران را می توان در تولید ناخالص داخلی این کشورها دید.

به گزارش ایرنا، سید مهدی طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان این میزان خسارت پسته را 10 درصد اقتصاد استان محاسبه کرد و از عدم پرداخت خسارت انتقاد کرد. پسته کاران را هم بحران های امنیتی را مقصر دانست. وی این فرضیه را مطرح کرد: هرچند ممکن است این خسارت سرمازدگی به باغات پسته استان با بحران های اقتصادی و امنیتی مواجه شود اما از ابتدای سال تاکنون خسارتی به باغداران پرداخت نشده و یا بسیار ناچیز پرداخت شده است.

اینکه نقش کمیسیون های کشاورزی اتاق بازرگانی، جهاد کشاورزی، پژوهشکده، بهره برداران و سایر خدمات مسئول – چه در پیشگیری و چه در افزایش آگاهی متصدیان – محل تأمل و بررسی است تا مشخص شود آیا رهاسازی فعلی را باید پیگیری کرد، اما ایجاد انجمنی در بخش بیمه که بتواند سازوکار جبران خسارت های مشابه در آینده داشته باشد نیز خبر خوبی است که جای بررسی و تاثیرگذاری دارد.

خبرنگار ایرنا پس از ارسال این خبر با مسئولان اتاق کرمان تماس گرفت تا از محاسن و مضرات این انجمن و عملکرد آن مطلع شود و بداند چه سازوکاری خواهد داشت و آیا می توان از آن به عنوان محلی برای کمک به کشاورزان و اتاق استفاده کرد. بازرگانی تشریح کرد: روز گذشته اتاق بازرگانی کرمان در راستای رفع مشکلات بیمه ای برای اولین بار در کشور اتحادیه بیمه استان را با حضور نمایندگان این شرکت ها در کرمان تاسیس کرد.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار