زیرساخت ها برای ورود دانش بنیان به بخش کشاورزی کشور آماده است


کرج – ایرنا – معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) بر حضور فعال دانش بنیان ها در بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: اکنون زیرساخت ها برای ورود دانش بنیان ها آماده است. . و بخش خصوصی در بخش کشاورزی کشور.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969040/%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%A7

توسط احمد گل کار

احمد گل کار