ساداتی نژاد: حل مشکل صادرات مرکبات به چین و هند/آغاز هیئت جهاد کشاورزی به استان ها


جیرفت – ایرنا – وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به توانمندی های کرمان در امور باغبانی و زراعت و تفویض اختیارات این وزارتخانه به دستگاه های استانی تاکید کرد: با رفع مشکلات صادرات مرکبات به چین و هند فرصت خوبی ایجاد شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84996649/%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%B6

توسط احمد گل کار

احمد گل کار