ساداتی نژاد: در حال تفویض اختیارات بخش کشاورزی کرمان به استاندار هستیم


جیرفت – ایرنا – وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به توانمندی های کرمان در باغداری و کشاورزی تاکید کرد: اختیارات حوزه کشاورزی این استان به ویژه منطقه جنوب کرمان را به استانداری تفویض می کنیم تا سازمان جهاد کشاورزی. و استاندار می تواند بدون مراجعه به تهران در ادارات مختلف تصمیم گیری کند. آنچه لازم است را انجام دهید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84996649/%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%B6

توسط احمد گل کار

احمد گل کار