ساداتی نژاد: «فراوانی» و «قیمت» خطوط قرمز وزارت جهاد کشاورزی است.


تهران- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی گفت: وفور کالا اولین خط قرمز وزارت جهاد کشاورزی است تا مردم سر سفره خود احساس کمبود نکنند و خط قرمز دوم ما قیمت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85065159/%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار