سازمان امور اراضی حافظ امنیت زیستی و غذایی کشور است


تهران – ایرنا – رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: سازمان امور اراضی حافظ امنیت غذایی و زیستی است و اگر تلاش نکنیم امنیت زیستی و غذایی مخدوش می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85006498/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار