سازمان تعاون روستایی امسال خرید تضمینی گندم در کردستان را اجرا می کند


سنندج-ایرنا- مدیر تعاون روستایی کردستان گفت: تعاون روستایی به عنوان تولیدکننده خرید گندم کامل استان در سال جاری انتخاب شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117150/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار