سازمان حفظ نباتات کشور; سازماندهی بهتر برای پاسخگویی


تهران – ایرنا – سخنگوی اقتصادی دولت گفت: سازمان حفظ نباتات کشور ظرف 24 ساعت به 50 درصد درخواست های ارسالی گمرک پاسخ داد و بهترین سازمان در این زمینه در کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160763/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار