سامانه سوماک برای مبارزه با فساد و صید غیرقانونی راه اندازی شد


تهران – ایرنا – رئیس سازمان شیلات ایران گفت: سامانه سومک برای مبارزه با فساد و صید غیرمجاز راه اندازی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85125768/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار