سامانه 131 آماده دریافت گزارشات مردمی حفاظت از اراضی زراعی می باشد
تهران- ایرنا- سازمان امور اراضی کشور در اطلاعیه نوروزی اعلام کرد: سامانه 131 آماده دریافت گزارش های مردمی برای حفاظت از اراضی کشاورزی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061776/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B3%DB%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار