ستاد مردمی کاشت یک میلیارد نهال در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد.


تهران – ایرنا – نخستین جلسه ستاد مردمی کاشت یک میلیارد اصله نهال به ریاست سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84996243/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84

توسط احمد گل کار

احمد گل کار