ستاد مردمی کمیته علمی «کاشت یک میلیارد درخت» تشکیل شد


تهران – ایرنا – وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: کمیته علمی ستاد مردمی کاشت میلیاردی درخت با همفکری اساتید دانشگاه های معاونت منابع طبیعی و معاونت تحقیقات طی جلسه ای با حضور وزیر جهاد کشاورزی تشکیل شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85004080/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار