ستاره Betelgeuse دیگر کم نور شده است – اما هنوز هم عجیب عمل می کند

Stocktrek Images, Inc./Alamy

ابرغول سرخ بتلژوز نهمین ستاره درخشان در آسمان شب است

Betelgeuse یک بار دیگر به ترفندهای معمول خود عمل می کند

آندره آ دوپری در مرکز اخترفیزیک هاروارد-اسمیتسونیان در ماساچوست و همکارانش مشاهدات تعداد زیادی تلسکوپ را تجزیه و تحلیل کردند تا آنچه را که اتفاق افتاده است، آشکار کنند…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2334066-the-star-betelgeuse-has-stopped-dimming-but-its-still-acting-weird/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

پس از یک رویداد عجیب به نام کم نوری بزرگ در سال 2019، پلاسمای سازنده Betelgeuse در داخل ستاره می چرخد ​​و ضربان های اندازه گیری شده برای قرن ها را پاک می کند.

فضا


17 آگوست 2022