سرانه جنگل شهری در کشور 7 متر مربع است


شهرکرد – ایرنا – معاون امور جنگلداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه سرانه جنگل شهری در کشور نسبت به میانگین جهانی بسیار پایین است، گفت: در حال حاضر سرانه سطح سبز در کشور است. هفت متر مربع است، در حالی که میانگین جهانی آن 20 متر مربع اعلام شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85051317/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B7-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار