سرمای بهاری 264 هزار و 460 میلیون ریال به کشاورزی مرودشت خسارت وارد کرد.


شیراز-ایرنا- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت گفت: سرمازدگی بهاره 264 هزار و 460 میلیون ریال به بخش کشاورزی این شهرستان در بخش کشاورزی و باغداری خسارت وارد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092208/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B2%DB%B6%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B4%DB%B6%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار