سرمای بیش از 3500 میلیارد ریال به بخش کشاورزی و باغداری خلخال خسارت وارد کرده است.


اردبیل – ایرنا – فرماندار خلخال می گوید: سرمای دیررس بهاره امسال سه هزار میلیارد و 500 میلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی و باغداری این شهرستان وارد کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073259/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84

توسط احمد گل کار

احمد گل کار