سرپرست وزارت زراعت: برای خرید هشت میلیون تن گندم از کشاورزان برنامه ریزی شده است


اهواز – ایرنا – سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: امکان خرید بیش از هشت میلیون تن گندم از کشاورزان در سال زراعی جاری وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095144/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4

توسط احمد گل کار

احمد گل کار