سرپرست وزیر جهاد کشاورزی: ​​خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته افزایش یافته است


تربت حیدریه – ایرنا – سرپرست وزیر جهاد کشاورزی گفت: با شروع فصل برداشت گندم و از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری تا امروز بیش از 2 میلیون و 200 هزار تن محصول در قالب سیلوها جذب شده است. طرح خرید تضمینی دولت که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته 50 درصد است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112348/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار