سلامت گوشت وارداتی از برزیل مورد تایید دامپزشک است


تهران – ایرنا – رئیس سازمان دامپزشکی کشور سلامت 4 کانتینر گوشت گوساله منجمد وارداتی از برزیل را مورد تایید دامپزشکی قرار داد و گفت: علت ترخیص دیرهنگام این محموله از گمرک عدم ارائه مدارک به شرکت واردکننده بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85180859/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار